Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Veluwe Experts, onderdeel van Fuori B.V. hierna ook te noemen: de opdrachtnemer

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden en de Intellectuele eigendomsrechten zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van Veluwe Experts.nl 1.1 Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan. 1.2 Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende. 1.3 Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde. 1.4 Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat u aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun foto’s authentiek zijn alvorens ze aan te bieden. Indien u twijfelt over de authenticiteit van een object, biedt het dan niet aan.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING, WIJZIGING EN ANNULERING OPDRACHT

2.1 De overeenkomst komt tot stand, nadat Veluwe Experts de ondertekening van de plaatsingsopdracht door opdrachtgever heeft ontvangen of de betaling heeft ontvangen. 2.2 De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen binnen acht dagen schriftelijk protesteert. 2.3 Annulering van een opdracht is slechts mogelijk binnen acht dagen na verzenddatum van de opdrachtbevestiging en uitsluitend op schriftelijke wijze. Reeds door Veluwe Experts gemaakte kosten ter zake de uitvoering van de overeenkomst dienen integraal te worden vergoed. 2.4 Annuleren van locaties is alleen mogelijk vier weken voor de opdracht datum. 50% van het bedrag wordt dan altijd in rekening gebracht. Na vier weken is annulering mogelijk maar wordt er geen geld teruggegeven.

ARTIKEL 3 BETALINGSCONDITIES

3.1 Betaling geschiedt binnen 14 dagen netto na factuurdatum. 3.2 Vanaf dertig dagen na factuurdatum is een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van 1 % per maand of per gedeelte van een maand. Indien de wettelijke rente hoger is dan 12 % per jaar is de wettelijke rente verschuldigd. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die moet maken teneinde haar vordering te incasseren, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze kosten worden gesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 200,00 exclusief BTW. 3.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 3.4 Veluwe Experts behoudt zich het recht voor deelneming aan één harer internet producten, op welke wijze dan ook, stop te zetten, dan wel te annuleren, indien betaling door opdrachtgever uitblijft.

ARTIKEL 4 AANSPRAKELIJKHEID

4.1 De aansprakelijkheid van Veluwe Experts in geval van onjuiste uitvoering van de opdracht is beperkt tot maximaal de aan opdrachtgever voor de advertentie in rekening gebrachte prijs. 4.2 Veluwe Experts aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door opdrachtgever opgegeven advertenties. Opdrachtgever vrijwaart Veluwe Experts tegen iedere aanspraak van derden terzake de door hem opgegeven advertentie-inhoud. Aan Veluwe Experts door opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst mogen geen inbreuk maken op enig octrooi, licentie, auteursrecht, geregistreerde tekening of ontwerp, handelsmerk of handelsnaam. Opdrachtgever vrijwaart Veluwe Experts van alle aanspraken van dien aard en zal de daardoor veroorzaakte schade vergoeden. 4.3 Opdrachtgever draagt het risico van onjuistheden in de door hem opgegeven tekst en overige gegevens.

ARTIKEL 5 OVEREENKOMSTEN

5.1 Overeenkomsten lopen voor de minimale duur van 12 maanden, met ingang van de datum van opdrachtbevestiging. Opzegging dient schriftelijk te geschieden tenminste 2 maanden voor afloop van de advertentie overeenkomstperiode van 12 maanden. 5.2 Overeenkomsten worden jaarlijks stilzwijgend verlengd, voor de periode van een jaar. 5.3 De overeenkomstprijzen kunnen jaarlijks worden verhoogd met een percentage gelijk aan het inflatiepercentage in het voorafgaande jaar, vermeerderd met een opslag van ten hoogste 4%.

ARTIKEL 6 KLACHTEN

Eventuele reclames worden door Veluwe Experts alleen in behandeling genomen indien deze Veluwe Experts binnen veertien dagen na verschijningsdatum schriftelijk bereikt hebben onder nauwkeurige opgave van aard en grond der klachten.

ARTIKEL 7 PRIJSWIJZIGINGEN

De prijzen welke Veluwe Experts hanteert zijn exclusief omzetbelasting (BTW). De prijzen kunnen door Veluwe Experts worden verhoogd indien en voor zover de door Veluwe Experts te maken kosten met meer dan 5 % zijn gestegen ten opzichte van de kosten die voor Veluwe Experts golden op het moment van de orderbevestiging.

ARTIKEL 8 OVERMACHT

In het geval van overmacht is Veluwe Experts gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en indien de situatie van overmacht langer dan drie maanden duurt, is zij gerechtigd de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst onmiddellijk te beëindigen onder verplichting van partijen aan elkaar terug te geven wat ze van elkaar hebben ontvangen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te zijn. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: overheidsvoorschriften die uitvoering van de werkzaamheden onmogelijk of bezwaarlijk maken, werkstaking, in gebreke blijven van toeleveranciers, buitengewone weersomstandigheden, brand, milieu- en natuurrampen.

ARTIKEL 9 VERSCHIJNINGSDATUM

Ten opzichte van de opgegeven verschijningsdatum geldt, dat deze slechts een benadering is van de feitelijke verschijningsdatum. Ofschoon steeds getracht zal worden de opgegeven verschijningsdatum na te komen is Veluwe Experts niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding daarvan. Dusdanige overschrijding geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht te annuleren of betaling te weigeren, noch verplicht dit Veluwe Experts tot enigerlei vergoeding aan de opdrachtgever. Alle door Veluwe Experts opgegeven termijnen zijn indicatief, en binden Veluwe Experts niet.

ARTIKEL 10 RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlandse recht van toepassing. De toepassing van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangende met de overeenkomsten kunnen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

ARTIKEL 11 AFWIJKENDE VOORWAARDEN 

In geval de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert zijn deze, voor zover ze in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden, niet van toepassing, tenzij de toepasselijkheid ervan door Veluwe Experts expliciet erkend is.

K.v.k nummer Fuori B.V. 89290291

Meer Veluwse belevingen

vegetarische kookworkshop veluwe

Kookworkshop Veluwe

Kookworkshop Veluwe Rondom lunch, tea-time of avondeten zijn onze kooklocaties het toneel van energieke kookworkshops. Wij noemen dit ook wel outdoor cooking.Er kan…

Vanaf 20 personen — €61 p.p.
Expeditie Robinson

Expeditie Robinson

Welk teamlid kroont zich tot de échte Robinson? Ontdek het in deze zinderende strijd tussen teams. Teamwork, intelligentie en snelheid—wie…

Vanaf 20 personen — €45 p.p.
Clinic schapendrijven veluwe

Schapendrijven Veluwe

Wie spreekt over ‘volgzaam als schapen’ heeft nog nooit schapen gedreven! In deze uitdagende clinic—perfect voor trainingen over leiderschap, communicatie…

Vanaf 20 personen — €80 p.p.
Teambuilding

Samen staan we Sterk

Wij zijn gespecialiseerd in het organiseren van teambuildingdagen, bedrijfsuitjes en het combineren van vergader arrangementen met onze activiteiten. Want ‘even’…

Vanaf 20 personen — €40 p.p.
MVO

MVO Teambuilding

De Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming kan vanaf nu ook aan Maatschappelijk Verantwoorde Teambuilding doen. En waar anders dan op de prachtige…

Vanaf 20 personen — €45 p.p.
Veluwse Mobile Tour

Veluwse Mobile Tour

Deze citygame is helemaal van deze tijd. Alles gaat via de smartphone en internet! Na een kop koffie of thee…

Vanaf 20 personen — €75 p.p.
Zingo de luxe

Zingo de luxe

Zingo! Bij deze Bingo-variant geen grijze mussen of prutprijzen te vinden, wij garanderen hilariteit alom! Test onder leiding van onze…

Vanaf 20 personen — €45 p.p.
Mountainbike clinic met je collega’s

Mountainbike clinic met je collega’s

Op zoek naar een stoere en sportieve buiten activiteit? Dan is deze mountainbike clinic met je collega’s echt iets voor…

Vanaf 20 personen — €55 p.p.
koken als teambuilding

Streekbeleving

Op de fiets, tandem, E-chopper of E-bike richting boerderijen, tuinderijen, molens en boomgaarden. Samen zoeken, proeven, ingrediënten scoren en vooral…

Vanaf 20 personen — €95 p.p.